Kamila Siewiera Kancelaria Notarialna
Godło
NOTARIUSZ
Kamila Siewiera
ul. Grabiszyńska 14/1
53-502 Wrocław
tel. kom.: 534 160 533
email: notariusz@jelcz.net
www.notariusz.jelcz.net
GODZINY PRACY:
• Poniedziałek: 9.00 - 17.00
• Od wtorku do piątku: 8.30 - 16.30
• inne terminy i godziny możliwe po   wcześniejszym uzgodnieniu
NUMER KONTA
09 1050 1575 1000 0091 4250 1007
NUMER KONTA DEPOZYTOWEGO
20 1050 1575 1000 0091 4250 1197
NIP
914-152-35-49
Kamila Siewiera Kancelaria Notarialna
ZAKRES CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

1)
sporządza akty notarialne;
1a)
sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
2)
sporządza poświadczenia;
własnoręczności podpisu,
zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
daty okazania dokumentu,
pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
3)
doręcza oświadczenia;
4)
spisuje protokoły;
5)
sporządza protesty weksli i czeków;
6)
przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane
na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
7)
sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
8)
sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
9)
sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego,
z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
10)
sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariusz Kamila Siewiera udziela szczegółowych informacji.
Czynności notarialne polegające na: poświadczaniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów – notariusz dokonuje na bieżąco.
Pozostałe czynności notarialne dokonywane są po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów, a w uzasadnionych przypadkach i na życzenie stron - także w innych terminach i godzinach oraz w dni wolne od pracy.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana również w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.