Kamila Siewiera Kancelaria Notarialna
Godło
NOTARIUSZ
Kamila Siewiera
ul. Grabiszyńska 14/1
53-502 Wrocław
tel. kom.: 534 160 533
email: notariusz@jelcz.net
www.notariusz.jelcz.net
GODZINY PRACY:
• Poniedziałek: 9.00 - 17.00
• Od wtorku do piątku: 8.30 - 16.30
• inne terminy i godziny możliwe po   wcześniejszym uzgodnieniu
NUMER KONTA
09 1050 1575 1000 0091 4250 1007
NUMER KONTA DEPOZYTOWEGO
20 1050 1575 1000 0091 4250 1197
NIP
914-152-35-49
Kamila Siewiera Kancelaria Notarialna
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PODPISANIA AKTU NOTARIALNEGO

Przeprowadzenie czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone kontaktem z notariuszem, który udzieli niezbędnych informacji, co pozwoli ustalić zakres czynności, które mają być wykonane, oraz rodzaj dokumentów, jakie należy przedłożyć w kancelarii przed dokonaniem określonej czynności.

1. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI:
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadkach określonych przepisami prawa także zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego),
 • wartość rynkowa (cena sprzedaży) działki,
 • warunki i termin wydania działki,
 • numer konta bankowego,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, w przypadku, gdy działka będzie wydzielana do nowej księgi wieczystej,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział działki,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, darczyńców i obdarowanych (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numer PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zameldowania, stan cywilny),
 • w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP.
2. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:
 • odpis zwykły księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadkach określonych przepisami prawa także zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego),
 • wartość rynkowa lokalu,
 • warunki i termin wydania lokalu,
 • numer konta bankowego,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, darczyńców i obdarowanych (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numer PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zameldowania, stan cywilny),
 • w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP.
3. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:
 • odpis zwykły księgi wieczystej, jeżeli została założona,
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego, przydział, umowa o przekształcenie prawa lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadkach określonych przepisami prawa także zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego),
 • wartość rynkowa (cena sprzedaży) prawa,
 • warunki i termin wydania lokalu,
 • numer konta bankowego,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, darczyńców i obdarowanych (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numer PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zameldowania, stan cywilny),
 • w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP.
4. TESTAMENT:
 • dane osobowe osoby sporządzającej testament (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia),
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania).
5. OŚWIADCZENIA O PRZYJĘCIU LUB ODRZUCENIU SPADKU:
 • dane osobowe osoby sporządzającej oświadczenie (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania,
 • odpis skrócony aktu zgonu oraz dane osobowe pozostałych spadkobierców.
6. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:
 • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zameldowania, stan cywilny),
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
 • opis nieruchomości bądź prawa (numer księgi wieczystej).
7. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:
 • akt zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 • akt stanu cywilnego spadkobierców (akty urodzenia lub akty małżeństwa -
  w przypadku, gdy osoba zmieniła stan cywilny i nazwisko),
 • ksero dowodu osobistego zmarłego lub zaświadczenie o posiadanym numerze PESEL.
8. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA:
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków (imiona, nazwiska, imiona rodziców, numer PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zameldowania).

INNE INFORMACJE:

Stawający do czynności notarialnej powinni mieć ze sobą dokument potwierdzający ich tożsamość (dowód osobisty, paszport, karta pobytu).

Jeżeli strona będzie działała przez pełnomocnika, należy dostarczyć wypis aktu notarialnego, zawierającego pełnomocnictwo.

Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców
z obowiązku podatkowego jest wymagane, gdy zbywca nabył przedmiot umowy
w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku-jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo
w postaci zapisu, nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności,
- dokonanych po dniu 01 stycznia 2007 roku;
przy czym zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, odnośnie nabycia w drodze dziedziczenia, wymagane zawsze.

Zaświadczenie z urzędu skarbowego wymagane jest niezależnie od tego, czy osoba dziedzicząca czy obdarowana jest zwolniona od podatku, podatek został uregulowany lub też nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego.

W przypadku umowy sprzedaży warto zwrócić uwagę na to, aby zbywca wymeldował się z lokalu, będącego przedmiotem umowy, przed zawarciem aktu notarialnego. Uchroni go to przed koniecznością przeprowadzenia długotrwałej procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, które opuściły lokal, ale się
z niego nie wymeldowały.

Strony umowy powinny również zadbać o rozliczenie kosztów eksploatacyjnych
i zaległych podatków od nieruchomości lub opłat z tytułu użytkowania wieczystego.